Český lékopis 1997

2.2.3 Potenciometrické stanovení pH

Hodnota pH udává pomocí konvenčně stanovené logaritmické stupnice aktivitu hydroxoniových iontů ve vodném

Roztoku. Pro praktické účely se používá konvenční stupnice pH. Hodnota pH zkoušeného roztoku je vztažena na

Hodnotu pH referenčního roztoku pH ~ podle vzorce:

pH = phs = E - Es
k

v němž značí:

E - potenciál článku se zkoušeným roztokem vyjádřený ve voltech,

Es - potenciál článku s roztokem o známém pHs rovněž ve voltech,

k - konstanta závislá na teplotě.

Tab. 2.2.3-1 Hodnoty k při různých teplotách

Teplota °Ck
150,0572
200,0582
250,0592
300,0601
350,0611

Při potenciometriclcém stanovení pH se měří rozdíl potenciálu mezi dvěma vhodnými elektrodami ponořenými do

Zkoušeného roztoku. Jedna z elektrod (indikační) je citlivá na vodíkové (hydroxoionové) ionty (obvykle elektroda skleněná) a druhá je srovnávací elektroda (např. nasycená kalomelová elektroda).

Přístroj.

Měřicím přístrojem je voltmetr s vnitřním odporem nejméně 100násobně větším než odpor použitých

Elektrod. Je kalibrován v jednotkách pH a jeho rozlišovací schopnost musí být nejméně 0,05 jednotek pH (nebo

Nejméně 0,003 V).

Postup.

Není-li v článku uvedeno jinak, provádějí se všechna měření při stejné teplotě (20 °C až 25 °C). Tab. 2.2.3-2 vyjadřuje změny pH v závislosti na teplotě u řady referenčních tlumivých roztoků používaných pro kalibraci přístroje. Pro případnou korekci na teplotu je třeba se řídit instrukcemi výrobce. Přístroj se kalibruje tlumivým roztokem hydrogenftalanu draselného (primární standard) a jedním z dalších tlumivých roztoků

Rozdílného pH (přednostně jedním z roztoků uvedených v tab. 2.2.3-2). Naměřená hodnota pH třetího tlumivého

Roztoku, jehož pH leží mezi oběma uvedenými hodnotami pH tlumivých roztoků, se nesmí lišit o více než 0,05 jednotek pH od skutečné hodnoty tohoto roztoku. Ponoření elektrod do měřeného roztoku a odečítání je třeba provádět

Za stejných podmínek jako u roztoků tlumivých.

Při častém používání přístroje se kontrola jeho kalibrace provádí pravidelně. V opačném případě je třeba provádět

Tyto kontroly před každým měřením.

Všechny zkoušené a referenční tlumivé roztoky se připravují z vody prosté oxidu uhličitého R.

Příprava referenčních tlumivých roztoků

Tetraoxalat draselný 0,05 mol/l. 12,61 g C4H3K0 g .2H20 se rozpustí ve vodě a doplní se jí do 1000,0 ml.

Hydrogenvínan draselný nasycený při 25 °C. Nadbytek C4H5K06 se intenzívně protřepává s vodou R při 25 °C.

Přefiltruje se nebo dekantuje. Připravuje se těsně před použitím.

Dihydrogencitronan draselný 0,05 mol/l. 11,41

G C6H7K07 se rozpustí ve vodě R a doplní se jí do 1000,0 ml. Připravuje se těsně před použitím.

Hydrogenftalan draselný 0,05 mol/l. 10,13 g C8H5K04 vysušeného při 110 °C až 135 °C se rozpustí ve vodě R a

Doplní se jí do 1000,0 ml.

Dihydrogenfosforečnan draselný 0,025 mol/l + hydrogenfosforečnan sodný 0,025 mol/l. 3,39 g KH2P04 a 3,53 g

Na2HP04, oba vysušené po dobu 2 h při 110 °C až 130 °C, se rozpustí ve vodě R a doplní se jí do 1000,0 ml.

Dihydrogenfosforečnan draselný 0,0087 mol/l + hydrogenfosforečnan sodný 0,0303 mol/l. 1,18 g KH2P04 a 4,30 g

Na2HP04, oba vysušené po dobu 2 h při 110 °C až 130 °C, se rozpustí ve vodě R a doplní se jí do 1000,0 ml.

Tetraboritan sodný 0,01 mol/l. 3,80 g Na2B401 . 10H2O se rozpustí ve vodě R a doplní se jí do 1000,0 ml. Uchovává se chráněn před vzdušným oxidem uhličitým.

Uhličitan sodný 0,025 mol/l + hydrogenuhličitan sodný 0,025 mol/l. 2,64 g Na2C03 a 2,09 g NaHC03 se rozpustí ve

Vodě R a doplní se jí do 1000,0 ml.