Český lékopis 1997

2.2.6 Index lomu1)

RR99

Index lomu nλD prostředí vztažený na vzduch se udává jako poměr sinu úhlu dopadu paprsku světla ve vzduchu k sinu úhlu lomu paprsku světla v daném prostředí.

Pokud není uvedeno jinak, měři se index lomu při (20 ± 0,5) °C při vlnové

Délce D-linie sodíkového světla (λ = 589,3 nm); užívaný symbol je potom n20D .

Přístroje na měření indexu lomu - refraktometry obvykle stanovují mezní úhel.

Základní částí těchto přístrojů je hranol o známém indexu lomu, který je ve styku se zkoušenou kapalinou.

Ke kalibraci přístroje se použijí referenční kapaliny uvedené v tabulce. 2.2.6-1. Hodnota indexu lomu každé referenční kapaliny je uvedena v označení na obalu.

Tab. 2.2.6-1

Referenční kapalina Δn/Δt  (teplotní koeficient)
trimethylpentan CRL -0,00049
toluen CRL -0,00056
methylnaftalen CRL -0,00048

Při použití bílého světla je refraktometr vybaven příslušným kompenzačním

Zařízením. Přístroj umožňuje přesný odečet nejméně na tři desetinná místa a je

Vybaven zařízením umožňujícím práci při předepsané teplotě. Stupnice teploměru

Je dělena po 0,5 °C nebo přesněji.


1) Pharmeuropa 10,3,407 (1998). Závazné od 1.1.1999