Český lékopis 1997

Cinchonae cortex

Chinovníková kůra

Synonyma. Cortex chinae, chinová kůra

Je to usušená kůra druhu Cinchona pubescens VAHL (Cinchona succirubra PAV.) nebo jeho odrůd a kříženců.

Obsahuje nejméně 6,5 % veškerých alkaloidů, z toho nejméně 30 % až 60 % alkaloidů chininového typu.

Vlastnosti

Droga intenzívně hořké, poněkud svíravé chuti.

Makroskopický a mikroskopický popis, viz Zkoušky totožnosti A a B.

Zkoušky totožnosti

  1. Kůra lanenů a větví j e tvořena rourkovitými nebo žlábkovitými, 2 mm až 6 mm silnými kusy. Zevní strana je matná, hnědošedá nebo šedá, na povrchu často s lišejníky. Je obvylde drsná, se zřetelnými příčnými prasklinami, podélně zbrázděná nebo vrásčitá a popraskaná. U některých odrůd je odštěpena primární kůra. Vnitřní strana je rýhovaná, tmavě červenohnědá. 10m j e v zevní části krátký, ve vnitřní části vláknitý. Kůra kořene je nepravidelně žlábkovitá, svinutá nebo zkroucená. Na zevní straně je poněkud šupinovitá, na vnitřní straně více nebo méně rýhovaná. Barva na obou stranách je stejná jako u kůry kmene. 10m je vláknitý.
  2. Droga se upráškuje (355). Prášek je červenohnědý. Pozoruje se pod mikroskopem v chloralhydrátu RS. Práškovaná droga je charakteristická těmito znaky: tenkostěnné buňky korku s červenohnědým obsahem; žlutá, vřetenovitě protáhlá lýková vlákna až 90 μm v průměru a až 1300 μm dlouhá, se silně ztlustlými stěnami, nestejným laminem a s nápaďnými nálevkovitými tečkami. Parenchymatické idioblasty jsou vyplněny hranolovitými mikrokrystaly šťavelanu vápenatého. Pozoruje se v glycerolu R 50% (V/V). Jsou patrna škrobová zrna o průměru 6 µm až 10 μm.
  3. Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27) za použití vrstvy silikagelu G R.

    Zkoušený roztok. 0,10 g práškované drogy (180) se ve zkumavce smíchá s 0,1 ml amoniaku 26% PcS a 5 ml chloroformu R. Občas se silně protřepe a po 30 min se zfiltruje. Filtrát se odpaří na voďní lázni do sucha. Odparek se rozpustí v 1 ml lihu 96% R.

    Porovnávací roztok. 17,5 mg chininu R, 0,5 mg chinidinu R, 10 mg cinchoninu R a 10 mg cinchonidinu R se rozpustí v 5 ml lihu 96% R

    Na vrstvu se nanese ve vzdálenosti 2 cm po 1 µl a 2 µl každého roztoku. Vyvíjí se směsí objemových ďílů diethylaminu R a chloroformu R (10 + 90) po dráze 15 cm. Vrstva se suší při 100 °C až 105 °C do vymizení pachu diethylaminu R (asi 10 min). Po vychladnutí se postříká kyselinou mravenčí bezvodou R a pozoruje se v ultrafialovém světle při 365 nm. Skvrny odpovídající chininu a chinidinu fluoreskují intenzívně modře. Postříká se zkoumadlem jodoplatičitým R. Na chromatogramu porovnávacího roztoku j sou tři fialové skvrny, které s e barví fialově šedě a odpovídají chininu (RF0,2 - 0, 3), chinidinu (RF0,3 - 0,4) a cinchoninu (RF 0,4 - 0,5); těsně pod skvrnou odpovídající chiniďinu je intenzívně tmavě modrá skvrna cinchonidinu. Na chromatogramu zkoušeného roztoku jsou skvrny, které svou polohou, zbarvením a intenzitou odpovídají skvrnám na chromatogramu porovnávacího roztoku při nanesení stejných objemů.

  4. 0,5 g práškované drogy (180) se ve zkumavce opatrně zahřeje nad přímým plamenem. Na stěně zkumavky kondenzují krvavě červené kapky. Po ochlazení se tyto kapky rozpustí v 10 ml lihu R 70% (V/V). Roztok v ultrafialovém světle při 365 nm fluoreskuje intenzívně moďře.

Zkoušky na čistotu

Cizí příměsi (2.8.2). Vyhovuje požadavkům zkoušky Cizí příměsi.

Celkový popel (2.4.1. Nejvýše 6,0 %.

Popel nerozpustný v kyselině chlorovodíkové (2.8.1). Nejvýše 1,0 %.

Stanovení obsahu

1,000 g práškované drogy (180) se v 250ml kuželové baňce smíchá s 10 ml vody R a 7 ml kyseliny chlorovodíkové zředěné RS. Zahřívá se 30 min na voďní lázni. Po ochlazení se přidá 25 ml chloroformu R, 50 ml etheru R a 5 ml roztoku hydroxidu sodného R (200 g/l). Směs se 30 min protřepává, pak se přidají 3 g práškovaného tragantu R a protřepává se, dokud roztok není čirý.

Zfiltruje se chomáčkem vaty a baňka i vata se propláchnou pětkrát 20 ml směsi objemových dílů chloroformu R a etheru R (1 + 2). Spojené filtráty apromývací tekutiny se odpaří do sucha, odparek se rozpustí v 10,0 ml ethanolu R. 5,0 ml tohoto roztoku se odpaří do sucha, odparek se rozpustí v kyselině chlorovodíkové 0,1 mol/l RS a zředí se jí na 1000,0 ml.

Porovnávací roztok chininu. 30,0 mg chininu R se rozpustí v kyselině chlorovodíkové 0,1 mol/l RS a zředí se jí na 1000,0 ml.

Porovnávací roztok cinchoninu. 30,0 mg cinchoninu R se rozpustí v kyselině chlorovodíkové 0,1 mol/l RS a zředí se jí na 1000,0 ml.

Změří se Absorbance (2.2.25) těchto roztoků při 316 nm a 348 nm a obsah alkaloidů v procentech se vypočítá podle vztahu:

x =  [A316  · A348c] - [A316c · A348] · 100 · 2 ,
[A316q · A348c] - [A316c · A348q] m 1000

y = [A316 · A348q] - [A316q · A348] · 100 · 2 ,
[A316c · A348q] - [A316q · A348c] m 1000

v němž značí:

- navážku drogy v gramech
x - procentuální obsah alkaloidů chininového typu
y - procentuální obsah alkaloidů cinchoninového typu
A316 - absorbanci zkoušeného roztoku při 316 nm
A348 - absorbanci zkoušeného roztoku při 348 nm
A316c - absorbanci porovnávacího roztoku cinchoninu při 316 nm (počítáno na koncentraci 1 mg látky v 1000 ml roztoku)
A316q - absorbanci porovnávacího roztoku chininu při 316 nm (počítáno na koncentraci 1 mg látky v 1000 ml roztoku)
A348c - absorbanci porovnávacího roztoku cinchoninu při 348 nm (počítáno na koncentraci 1 mg látky v 1000 ml roztoku)
A348q - absorbanci porovnávacího roztoku chininu při 348 nm (počítáno na koncentraci 1 mg látky v 1000 ml roztoku).

Obsah veškerých alkaloidů (x + y) a relativní obsah alkaloidů chininového typu se vypočítá podle vztahu:

100 . x ,
x + y

Uchovávání

Chráněna před světlem a vlhkostí.