Český lékopis 1997

Clonazepamum

Klonazepam

C15H10ClN3O3   Mr 315,72 CAS 1622-61-3

Je to 5-(2-chlorfenyl)-7-nitro-2,3-dihydro-1H-1,4-benzodiazepin-2-on.

Počítáno na vysušenou látku, obsahuje 99,0 % až 101,0 % sloučeniny C15H10ClN3O3.

Vlastnosti

Slabě nažloutlý krystalický prášek. Je prakticky nerozpustný ve vodě, těžce rozpustný v lihu 96% a v methanolu, velmi těžce rozpustný v etheru.

Taje při asi 239 °C.

Zkoušky totožnosti

Základní sestava zkoušek. B a C.

Alternativní sestava zkoušek: A, C a D, viz Obecné zásady (1.2.).

 1. Roztoky se chrání před světlem a měření se provádí ihned po jejich přípravě.

  20,0 mg se rozpustí v methanolu R a zředí se jím na 100,0 ml. 5,0 ml roztoku se zředí methanolem R na 100,0 ml. Měří se absorbance roztoku (2.2.25) při 230 nm až 340 nm; roztok vykazuje dvě absorpční maxima, při 248 nm a 310 nm. Specifické absorbance v maximech jsou 450 až 470 a 350 až 370.
 2. Infračervené absorpční spektrum (2.2.24). tablety zkoušené látky se shoduje se spektrem tablety klonazepamu CPcL.
 3. Zkouška se provádí za ochrany před světlem a roztoky se připraví v čas potřeby. Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27) za použití vrstvy silikagelu GF254 R.

  Zkoušený roztok. 8 mg se rozpustí v acetonu R a zředí se jím na 10 ml.

  Porovnávací roztok (a). 8 mg klonazepamu CPcL se rozpustí v acetonu R a zřeďí se jím na 10 ml. Porovnávací roztok (b). 8 mg klonazepamu CRL a 8 mg flunitrazepamu CRL se rozpustí v acetonu R a zředí se jím na 10 ml.

  Na vrstvu se nanese odděleně po 5 µl každého roztoku a vyvíjí se směsí objemových ďílů ethylacetatu R a nitromethanu R (15 + 85) po dráze 12 cm. Vrstva se usuší na vzduchu a pak se pozoruje v ultrafialovém světle při 254 nm. Hlavní skvrna na chromatogramu zkoušeného roztoku se polohou a velikostí shoduje s hlavní skvrnou na chromatogramu porovnávacího roztoku (a). Zkoušku lze hodnotit, jestliže na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) jsou dvě zřetelně oddělené skvrny.

 4. Asi 20 mg se rozpustí ve směsi 5 ml kyseliny chlorovodíkové R a 10 ml vody R, 5 min se várí a ochladí se. Přidají se 2 ml roztoku dusitanu sodného R (1 gn) a směs se nechá 1 min stát. Přidá se 1 ml roztoku kyseliny amidorírové R (5 gn), zamíchá se a nechá se 1 min stát. Přidá se 1 ml roztoku naftylethylendiamoniumdichloridu R (1 g/l); vzniká červené zbarvení.

Zkoušky na čistotu

Příbuzné látky. Zkouška se provádí za ochrany před světlem a roztoky re připraví v čar potřeby. Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27) za použití vrstvy silikagelu HFZS4R.

Zkoušený roztok. 0,40 g se rozpustí v acetonu R a zředí se jím na 20 ml.

Porovnávací roztok (a). 1 ml zkoušeného roztoku se zředí acetonem R na 20 ml. 1 ml roztoku se zředí acetonem R na 50 ml.

Porovnávací roztok (b).10 mg klonazepamu nečistoty A CRL se rozpustí v acetonu R a zředí se jím na 100 ml. 2 ml roztoku se zředí acetonem R na 10 ml.

Porovnávací roztok (c). 10 mg klonazepamu nečistoty B CRL se rozpustí v acetonu R a zředí se jím na 100 ml. 2 ml roztoku se zředí acetonem R na 10 ml.

Na vrstvu se nanese odděleně 10 µl zkoušeného roztoku a 10 µl každého porovnávacího roztoku a vyvíjí se směsí stejných objemových dílů ethylacetatu R a 1,1, 1-trichlorethanu Rpo dráze 15 cm. Vrstva se usuší na vzduchu a pak se pozoruje v ultrafialovém světle při 254 nm. Žádná skvrna odpovídající klonazepamu nečistotě A na chromatogramu zkoušeného roztoku není intenzivnější než odpovídající skvrna na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (0,1 %). Žádná skvrna odpovídající klonazepamu nečistotě B na chromatogramu zkoušeného roztoku není intenzivnější než odpovídající skvrna na chromatogramu porovnávacího roztoku (c) (0,1 %). Žáďná skvrna na chromatogramu zkoušeného roztoku, kromě hlavní skvrny a skvrn odpovídajících klonazepamu nečistotě A a klonazepamu nečistotě B, není intenzivnější než skvrna na chromatogramu porovnávacího roztoku (a) (0,1 %).

Těžké kovy (2.4. 8). 1,0 g vyhovuje limitní zkoušce D na těžké kovy (20, µg/g). Porovnávací roztok se připraví za použití 2 ml základního roztoku olova (1 D, r.~g Pb/ml).

Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 0,5 %; 1,000 g se suší 4 h v sušárně při 100 °C až 105 °C.

Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 0,1 %;stanoví se s 1,00 g zkoušené látky.

Stanovení obsahu

0,275 g se rozpustí v 50 ml acetanhydridu R a titruje se kyselinou chlorirtou 0,1 mol/l VS za potenciometrické indikace bodu ekvivalence (2.2.20).

1 ml kyseliny chloristé 0,1 mol/l VS odpovídá 31,57 mg C19H10ClN3O3.

Uchovávání

V dobře uzavřených obalech, chráněn před světlem. Psychotropní látka.

Nečistoty

 1. 2-amino-2'-chlor-5-nitrobenzofenon,
 2. 3-amino-4-(2-chlorfenyl)-6-nitro-1H-chinolin-2-on.