Český lékopis 1997

Calcii chloridum dihydricum

Dihydrát chloridu vápenatého

Synonymum. Calcii chloridum

 

CaCl2 . 2H2O   Mr 147,02 CAS 10035-04-8

Obsahuje 97,0 % až 103,0 % sloučeniny CaCl2 . 2H2O.

Vlastnosti

Bílý krystalický prášek, hygroskopický. Je snadno rozpustný ve vodě a dobře rozpustný v lihu 96%.

Zkoušky totožnosti

  1. Roztok S, viz Zkoušky na čistotu, vyhovuje zkoušce (a) na chloridy (2.3.1).
  2. Vyhovuje zkouškám na vápník (2.3.1).

Zkoušky na čistotu

Roztok S. 10,0 g se rozpustí ve vodě prosté oxidu uhličitého R připravené z vody destilované R a zřeďí se jí na 100 ml.

Vzhled roztoku. Roztok S je čirý (2.2.1) a není intenzívněji zbarven než porovnávací barevný roztok Ž6 (2.2.2, Metoda II).

Kysele nebo zásadně reagující látky. K 10 ml čerstvě připraveného roztoku S se přidá 0,1 ml fenolftaleinu RS. Jestliže je roztok červený, odbarví se přidáním nejvýše 0,2 ml kyselirry chlorovodíkové 0,01 mol/l VS. Jestliže j e roztok bezbarvý, ke vzniku červeného zbarvení s e spotřebuje nejvýše 0,2 ml hydroxidu sodného 0,01 mol/l VS.

Sírany (2.4.13). 5 ml roztoku S se zředí vodou destilovanou R na 15 ml. Tento roztok vyhovuje limitní zkoušce na sírany (300 µg/g).

Hliník (2.4.1). K 10 ml roztoku S se přidají 2 ml chloridu amonného RS, 1 ml amoniaku zředěného RSI a zahřeje se k varu. Nevznikne žáďný zákal nebo sraženina.

Pokud je látka určena pro výrobu dialyzačních roztoků, vyhovuje následující zkoušce, která nahrazuje zkoušku na hliník uvedenou výše.

4,0 g se rozpustí ve 100 ml vody R a přidá se 10 ml tlumivého roztoku octanového o pH 6,0. Tento roztok vyhovuje limitní zkoušce na hliník (1 µg/g). jako porovnávací roztok se použije směs 2 ml zákadního roztoku hliníku (2µg Al/ml), 10 ml tlumivého roztoku octanového o pH 6,0 a 98 ml vody R. K přípravě kontrolního roztoku se použije směs 10 ml tlumivého roztoku octanového 0 pH 6,0 a 100 ml vody R.

Baryum. K 10 ml roztoku S se přidá 1 ml síranu vápenatého RS. Po nejméně 15 min roztok neopalizuje intenzívněji než směs 10 ml roztoku S a 1 ml vody destilované R.

Těžké kovy (2.4. 8). 12 ml roztoku S vyhovuje limitní zkoušce A na těžké kovy (20 μg/g). Porovnávací roztok se připraví za použití základního roztoku olova (2µg Pb/ml).

Železo (2.4.9). 10 ml roztoku S vyhovuje limitní zkoušce na železo (10 µg/g).

Hořčík a alkalické kovy. Ke směsi 20 ml roztoku S a 80 ml vody R se přidají 2 g chloridu amonného R, 2 ml amoniaku zředěného RSl, zahřeje se k varu a do vroucího roztoku se přileje horký roztok obsahující 5 g štávelanu amonného R v 75 ml vody R. Nechá se 4 h stát, zředí se vodou R na 200 ml a zfiltruje se vhoďným filtrem. Ke 100 ml filtrátu se přidá 0,5 ml kyselirry sírové R, odpaří se na vodní lázni do sucha a vyžíhá se do konstantní hmotnosti při 600 °C. Zbytek váží nejvýše 5 mg (0,5 %).

Stanovení obsahu

0,280 g se rozpustí ve 100 ml vody R a provede se chelatometrická titrace vápníku (2.5.11). 1 ml edetanu disodného 0,1 mol/l VS odpovídá 14,70 mg CaCl2 . 2H2O. 

Uchovávání

V dobře uzavřených obalech.

Označování

V označení na obalu se uvede, zda j e látka vhodná pro výrobu dialyzačních roztoků.