Český lékopis 1997

Kalii hydroxidum

Hydroxid draselný

KOH Mr 56,11 CAS1310-58-3

Obsahuje 85 % až 100,5 % celkových alkálií, počítaných jako KOH.

Vlastnosti

Bílá krystalická tvrdá hmota ve formě tyčinek, čoček nebo nepravidelných kousků, rozplývající se na vzduchu a absorbující oxid uhličitý. Je hygroskopický, velmi snadno rozpustný ve vodě, snadno rozpustný v lihu 96%.

Zkoušky totožnosti

  1. 0,1 g se rozpustí v 10 ml vody R (tento roztok se použije ve zkoušce B). 1 ml roztoku se zředí vodou R na 100 ml. Hodnota pH (2.2.3) tohoto roztoku není menší než 10,5.
  2. 1 ml roztoku připraveného ve zkoušce A vyhovuje zkoušce (b) na draslík (2.3.1).

Zkoušky na čistotu

Roztok Sl. 2,5 g se rozpustí v 10 ml vody R. Opatrně za chlazení se přidají 2 ml kyseliny dusičné R a zředí se kyselinou dusičnou zředěnou RS na 25 ml.

Roztok S2. 10 g se rozpustí v 15 ml vody destilované R Opatrně za chlazení se přidá 12 ml kyselžrry chlorovodíkové R a zředí se kyselinou chlorovodíkovou zředěnou RS na 50 ml.

Vzhled roztoku. 5 g se rozpustí ve vodě prosté oxidu uhličitého R a zředí se jí na 50 ml. Roztok je čirý (2.2.1) a bezbarvý (2.2.2, Metoda II).

Uhličitany. Nejvýše 2,0 %;počítáno jako KZC03, viz Stanovení obsahu.

Chloridy (2.4.4). 10 ml roztoku S1 zředěného vodou R na 15 ml vyhovuje limitní zkoušce na chloridy (50 µg/g).

Fosforečnany (2.4.11). 5 ml roztoku S1 zředěného vodou R na 100 ml vyhovuje limitní zkoušce na fosforečnany (20 µg/g).

Sírany (2.4.13). 15 ml roztoku S2 vyhovuje limitní zkoušce na sírany (50 µg/g).

Hliník (2.4.17). Pokud je látka určena k výrobě hemodialyzačních roztoků, vyhovuje následující zkoušce na hliník. 20 g se rozpustí ve 100 ml vody R a přidá se 10 ml tlumivého roztoku octanového o pH 6,0. Roztok vyhovuje limitní zkoušce na hliník (0,2 µg/g). jako porovnávací roztok se použije směs 2 ml základního roztoku hliníku (2µg Al/ml), 10 ml tlumivého roztoku octanového o pH 6,0 a 98 ml vody R. jako kontrolní roztok se použije směs 10 ml tlumivého roztoku octanového o pH 6, D a 100 ml vody R.

Těžké kovy (2.4.8). 10 ml roztoku S2 se zředí vodou R na 20 ml. 12 ml roztoku vyhovuje limitní zkoušce A na těžké kovy (10 µg/g). K přípravě porovnávacího roztoku se použije základní roztok olova (1µg Pb/ml).

Železo (2.4.9). 5 ml roztoku S2 zředěného na 10 ml vodou R vyhovuje limitní zkoušce na železo (10 µg/g).

Sodík. Nejvýše 1,0 %;stanoví se atomovou absorpční spektrometrií (2.2.23, Metoda II).

Zkoušený roztok. 1,00 g se rozpustí v 50 ml vody R, přidá se 5 ml kyseliny sírové R a zředí se vodou R na 100,0 ml. 1,0 ml tohoto roztoku se zředí vodou R na 10,0 ml.

Porovnávací roztok. K přípravě se použije základní roztok sodíku (200 µg Na/ml) a podle potřeby se zředí vodou R.

Měří se absorbance při 589 nm za použití sodíkové lampy s dutou katodou jako zdroje záření a plamene vzduch-acetylen.

Stanovení obsahu

2,000 g se rozpustí v 25 ml vody prosté oxidu uhličitého R, přidá se 25 ml čerstvě připraveného chloridu barnatého RSI a 0,3 ml fenolftaleinu RS. Pomalu za třepání se přidá 25,0 ml kysellrry chlorovodíkové 1 mol/l VS a pokračuje se v titraci kyselinou chlorovodíkovou 1 mol/l VS až do odbarvení růžového roztoku. Přidá se 0,3 ml modře bromfenolové RS a pokračuje se v titraci kyselinou chlorovodíkovou 1 mol/l VS až do změny zbarvení z fialovomodrého na žluté.

1 ml kyseliny chlorovodíkové 1 mol/l VS použité v druhé části titrace odpovídá 69,11 mg K2CO3.

1 ml kyseliny chlorovodíkové 1 mol/l VS použité ve spojených titracích odpovídá 56,11 mg celkových alkálií, počítaných jako KOH.

Uchovávání

Ve vzduchotěsných nekovových obalech.
Separandum.

Označování

V označení na obalu se uvede: